Kontakt distriktet Turneringer Resultater Information Kalender Forside
 

Distrikt København - Vedtægter

§ 1. Navn og område

Danmarks Bridgeforbunds Distrikt København omfatter de bridgeklubber, der er medlemmer af DBF og er hjemmehørende (spillested) i København, jfr. DBF-vedtægt §9.

§ 2. Formål

Distriktets formål er:

 • at organisere og fremme turneringsbridge inden for distriktet,
 • at være bindeled mellem klubberne og DBF,
 • at udskrive og arrangere bridgeturneringer – herunder de af DBF påbudte officielle turneringer inden for distriktet.

§ 3. Generalforsamlingen og stemmeregler

 1. Distriktets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den er åben.
 2. På distriktets generalforsamling har fremmødte klubber, der er hjemmehørende i distriktet, hver én stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer, dog højst 10 stemmer pr. klub. Beregnet efter den forudgående 31. december.
 3. Stemmeretten udøves af de af hver klub blandt dens medlemmer udpegede delegerede. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt delegeret.
 4. Der skal straks efter generalforsamlingens begyndelse konstateres, hvilke klubber der er repræsenteret og foretages en optælling af antallet af stemmeberettigede.
 5. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

§ 4. Ordinær generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. maj og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved skrivelse til samtlige klubber i distriktet eller ved meddelelse i Bridge Almanakken eller i Dansk Bridge.
 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 1. Optællingen af delegerede.
 2. Valg af dirigent.
 3. Distriktsbestyrelsens beretning.
 4. Aflæggelse af årsregnskab.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Meddelelser fra DBF.
 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkelte medlemmer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af to revisorer og 1 suppleant.
 10. Valg af medlemmer til DBFs repræsentantskab.
 11. Eventuelt.
 1. Dagsordenen og samtlige forslag, der skal behandles under punkt 7, skal udsendes til klubberne senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til distriktsbestyrelsen inden udgangen af marts måned.
 2. Forslag, der indebærer væsentlige udgifter for distriktet, kan ikke sættes i kraft, før finansieringsplan er vedtaget. Såfremt der indkommer forslag, der indebærer væsentlige udgifter for distriktet, og hvor forslagsstilleren ikke har medtaget finansieringsplan, skal bestyrelsen undersøge finansieringsmulighederne og tilføje disse til forslaget.
 3. Afstemningen er skriftlig, såfremt blot én delegeret kræver det. Ved afstemninger om besættelse af flere pladser, skal der på hver stemmeseddel afgives stemmer på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når distriktsbestyrelsen finder fornødent, eller senest én måned efter at mindst 1/3 af distriktets klubber skriftligt over for distriktsbestyrelsen har anmodet herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Alene emner, der er forlangt af 1/3 af klubberne eller bestyrelsen, kan optages på dagsordenen.
 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt ved varsel på mindst 14 dage og med angivelse af dagsorden.

§ 6. Distriktsbestyrelsen

 1. Distriktet ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for generalforsamlingen For at forpligte distriktet kræves mindst 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller foretage dispositioner af større økonomisk betydning eller af usædvanlig art uden generalforsamlingens samtykke.
 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog således at mindst 2 medlemmer afgår hvert år.
 3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen, men skal dog være mindst 5.
 4. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer, men fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen kaldes til møde, når formanden finder det ønskeligt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der føres protokol over møderne.
 7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i det omfang, det skønnes nødvendigt.

§ 7. Repræsentation over for DBF

 1. Repræsentanter til DBFs repræsentantskab vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 2. Såfremt en repræsentant er forhindret i at udøve sine beføjelser som repræsentant og også er forhindret i at udpege en fuldmægtig, jfr. DBF-vedtægt §5, stk. 8, udpeger distriktsbestyrelsen en suppleant.
 3. I øvrigt påhviler det distriktsbestyrelsen at formidle kontakt med DBF og hjælpe DBF med at finde emner til de af hovedbestyrelsen nedsatte komiteer.

§ 8. Regnskab og revision

Distriktets regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april. Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9. Kontingent

Efter vedtagelse på generalforsamlingen kan det pålægges klubberne at betale et kontingent til distriktet for hvert medlem i overensstemmelse med DBF-vedtægt §11. Et vedtaget kontingent fortsætter til det ændres på en generalforsamling.

§ 10. Turneringsbestemmelser

 1. Distriktsbestyrelsen varetager med hjælp af eventuelle underudvalg gennemførelsen af distriktets, samt de af DBF pålagte, turneringer.
 2. Et medlem af distriktsbestyrelsen indgår som formand i en af bestyrelsen udpeget appelkomité.
 3. En klub, som arrangerer en åben turnering, skal senest 6 uger i forvejen meddele spilledagen til distriktet, der kan påbyde klubber at vælge en anden spilledag.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtagelse af et forslag om vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på en ordinær generalforsamling eller simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ændring af §12 kræver dog kvalificeret majoritet, som krævet i denne paragraf.

§ 12. Opløsning af distriktet

 1. Til opløsning af distriktet kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for et forslag herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Af de 2 generalforsamlinger skal den ene være ordinær.
 2. Indkaldelse til den anden af de 2 generalforsamlinger kan ikke ske, før forslaget er vedtaget på den første generalforsamling og godkendt på et repræsentantskabsmøde i DBF.
 3. I tilfælde af opløsning overgår formuen til DBF. Er formuen dog negativ, bestemmer generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvorledes man skal forholde sig hertil.
 4. Ændring af denne paragraf kræver samme majoritet og beslutningsgrundlag som nævnt i stk. 1 og stk. 2.

§ 13. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er anerkendt af DBF december 1983.